Комисии

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

Председател – Христина Янева Костадинова – Чолакова

Постоянна комисия по „ Финанси, бюджет, икономическо развитие”
Председател: Дарина Владимирова Градешлиева
Зам. председател:
Диан Ангелов Харизанов
Членове:
Хюсеин Мехмедов Бобаисмаилов
Велин Антонов Георгиев
Здравко Иванов Петров
Ренета Цветанова Попова
Хасан Мустафов Мехмедов

Постоянна комисия по „Нормативно-правна уредба, законосъобразност на актовете на общинския съвет, контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет и обществен ред”
Председател: Велин Антонов Георгиев
Зам.председател: Иво Филипов Костов
Членове: Диан Ангелов Харизанов
Милчо Мендов Милчев
Кемал Джемал Кьойбаши
Исмаил Айдън Садък
Радостин Михайлов Башев

Постоянна комисия по „Общинска собственост, жилищна, стопанска и инвестиционна политика, оперативни и други програми и проекти”
Председател: Васил Борисов Василев
Зам.председател: Исмаил Айдън Садък
Членове: Хюсеин Мехмедов Бобаисмоилов
Димо Христев Христев
Иво Филипов Костов
Хасан Хайдеров Дуралиев
Тошко Иванов Врачев

Постоянна комисия по „Образование, култура, вероизповедания и граждански права”
Председател: ДимоХристев Христев
Зам.председател: Захари Димитров Стоянов
Членове: Ренета Цветанова Попова
Георги Костов Дедов
Ширин Ахмед Балканлъ
Хасан Мустафов Мехмедов
Владимир Николов Мартинов

Постоянна комисия по „Устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, туризъм, горско и селско стопанство”

Председател:
Тошко Иванов Врачев
Зам. председател: Хасан Хайдеров Дуралиев
Членове: Васил Борисов Василев
Захари Димитров Стоянов
Дарина Владимирова Градешлиева
Кемал Джемал Кьойбаши;
Георги Костов Дедов

Постоянна комисия по „Здравеопазване, социална политика, младежта и спорта и неправителствени организации”
Председател: Ширин Ахмед Балканлъ
Зам. председател: Здравко Иванов Петров
Членове: Владимир Николов Мартинов
Радостин Михайлов Башев
Милчо Мендов Милчев