Декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от , от ЗПКОНПИ, на кметове на населени места. Мандат 2019-2023