Съобщения

Тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ приета от Общински съвет – Котел.

Прикачени файлове: Тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ приета от Общински съвет – Котел. (568 kB)

Доклад от проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Котел, мандат 2020 г. – 2024 г.

ДОКЛАД за дейността на Временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели при Районен съд – Котел, открита с Решение № 67/28.02.2020 г., на Общински съвет – Котел С Решение № 67/28.02.2020 г.,  на Общински съвет – Котел,…