Добре дошли!

Общински съвет Котел е орган на местното самоуправление, избран от жителите в община Котел. Организацията и дейността му се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за дейността му.

В изпълнение на правомощията си, общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Той приема правилник за организацията и дейността си, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В своята дейност Общински съвет – гр. Котел се ръководи от четири принципи: законност, самостоятелност при вземане на решения, гарантиране и закрила интересите на жителите на община Котел.

Настоящият състав на Общински съвет Котел е избран за мандат 2019 – 2023 година.

И тъй като местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност, очакваме вашите въпроси и предложения в раздел „Контакти„.